Dane KRS:

Nazwa: Cordia Polska Finance z o.o.

Nr KRS: 878637

NIP: 7011014564

REGON: 38799021500000

Adres: ul. Koszykowa 61B, 00-667 Warszawa

Raporty EBI Data Pobierz
Raport nr 1/2023. Terminy publikacji 23.01.2023 POBIERZ
Raporty EBI Data Pobierz
Raport nr 1/2022. Terminy publikacji 26.01.2022 POBIERZ
Raporty EBI Data Pobierz
Raport nr 1/2021. Termin publikacji 02.09.2021 POBIERZ
Raport nr 2/2021. Rezygnacja Prezesa Zarządu 24.12.2021 POBIERZ
Raporty ESPI Data Pobierz
Raport nr 1/2021. Dostęp do systemu ESPI 20.07.2021 POBIERZ
Raport nr 2/2021. Zawarcie przez Spółkę ramowej umowy pożyczki 07.09.2021 POBIERZ
Sprawozdania finansowe Cordia International Zrt (Poręczyciel obligacji serii A) Data Pobierz
Wybrane dane finansowe ze Śródrocznego Skróconego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Cordia International Zrt., za okres zakończony 30 czerwca 2022 30.09.2022 POBIERZ
Wybrane dane finansowe ze Śródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Cordia International Zrt., za okres zakończony 30 czerwca 2022 30.09.2022 POBIERZ
Półroczny Raport Cordia Intlernational Zrt. oraz Grupy Kapitałowej Cordia za okres zakończony 30 czerwca 2022 30.09.2022 POBIERZ
Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Cordia International Zrt. za okres zakończony 30 czerwca 2022 30.09.2022 POBIERZ
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu Śródrocznego Skróconego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Cordia Interantional Zrt. za okres zakończony 30 czerwca 2022 30.09.2022 POBIERZ
Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Cordia International Zrt. za okres zakończony 30 czerwca 2022 30.09.2022 POBIERZ
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu Śródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Cordia Interantional Zrt. za okres zakończony 30 czerwca 2022 30.09.2022 POBIERZ
Wybrane dane finansowe Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Cordia International Zrt., 31 grudzień 2022 28.04.2023 POBIERZ
Wybrane dane finansowe ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Cordia International Zrt., 31 grudzień 2022 28.04.2023 POBIERZ
Raport Roczny Cordia International Zrt. oraz Grupy Kapitałowej Cordia za okres zakończony 31 grudnia 2022 28.04.2023 POBIERZ
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Cordia International Zrt. wg MSSF, 31 grudzień 2022 28.04.2023 POBIERZ
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Cordia International Zrt. wg MSSF, 31 grudzień 202 28.04.2023 POBIERZ
Raport Audytora z Badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Cordia Interantional Zrt. 28.04.2023 POBIERZ
Raport Audytora z Badania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Cordia Interantional Zrt. 28.04.2023 POBIERZ
Sprawozdania finansowe Cordia Polska Finance Data Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Cordia Polska Finance Sp. z o.o. za I półrocze 2022 roku 30.09.2022 POBIERZ
Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe Cordia Polska Finance Sp. z o.o. za I półrocze 2022 roku 30.09.2022 POBIERZ
Oświadczenie Zarządu Cordia Polska Finance Sp. z o.o. z dnia 30.09.2022 30.09.2022 POBIERZ
Cordia Polska Finance z o.o. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 28.04.2023 POBIERZ
Sprawozdanie finansowe Cordia Polska Finance z o.o. za rok 2022 28.04.2023 POBIERZ
Oświadczenie Zarządu Cordia Polska Finance z o.o. do Sprawozdania za rok 2022 28.04.2023 POBIERZ
Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Rocznego Sprawozdania finansowego Cordia Polska Finance z o.o. za rok 2022 28.04.2023 POBIERZ
Sprawozdania finansowe Cordia International Zrt (Poręczyciel obligacji serii A) Data Pobierz
Wybrane dane finansowe Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Cordia International Zrt., 31 grudzień 2021 29.04.2022 POBIERZ
Wybrane dane finansowe ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Cordia International Zrt., 31 grudzień 2021 29.04.2022 POBIERZ
Raport Roczny Cordia International Zrt. oraz Grupy Kapitałowej Cordia za okres zakończony 31 grudnia 2021 29.04.2022 POBIERZ
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Cordia International Zrt. wg MSSF, 31 grudzień 2021 29.04.2022 POBIERZ
Raport Audytora z Badania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Cordia Interantional Zrt. 29.04.2022 POBIERZ
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Cordia International Zrt. wg MSSF, 31 grudzień 2021 29.04.2022 POBIERZ
Raport Audytora z Badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Cordia Interantional Zrt. 29.04.2022 POBIERZ
Sprawozdanie Zarządu z działalności Cordia International Zrt. oraz Grupy Kapitałowej Cordia International Zrt. za okres zakończony 30 czerwca 2021 30.09.2021 POBIERZ
Oświadczenie Zarządu Cordia International Zrt. do Śródrocznego Raportu Finasowego 30.09.2021 POBIERZ
Wybrane dane finansowe ze Śródrocznego Skróconego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Cordia International Zrt. za okres zakończony 30 czerwca 2021 30.09.2021 POBIERZ
Wybrane dane finansowe ze Śródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Cordia International Zrt. za okres zakończony 30 czerwca 2021 30.09.2021 POBIERZ
Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Cordia International Zrt. za okres zakończony 30 czerwca 2021 30.09.2021 POBIERZ
Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Cordia International Zrt. za okres zakończony 30 czerwca 2021 30.09.2021 POBIERZ
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu Śródrocznego Skróconego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Cordia International Zrt. za okres zakończony 30 czerwca 2021 roku 30.09.2021 POBIERZ
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu Śródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Cordia International Zrt. Zakończony 30 czerwca 2021 roku 30.09.2021 POBIERZ
Sprawozdania finansowe Cordia Polska Finance Data Pobierz
Sprawozdanie Zarządu do Śródrocznego Skróconego Sprawozdania Finansowego Cordia Polska Finance z o.o. za 2021 rok 29.04.2022 POBIERZ
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Cordia Polska Finance z o.o. za okres 2021 rok 29.04.2022 POBIERZ
Oświadczenie Zarządu Cordia Polska Finance z o.o. do Jednostkowego Sprawozdania za rok 2021 29.04.2022 POBIERZ
Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Rocznego Sprawozdania Finansowego Cordia Polska Finance z o.o. za rok 2021 29.04.2022 POBIERZ
Sprawozdanie Zarządu do Śródrocznego Skróconego Sprawozdania Finansowego Cordia Polska Finance z o.o. za okres od 13.01.2021 do 30.06.2021 30.09.2021 POBIERZ
Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe Cordia Polska Finance z o.o. za okres od 13.01.2021 do 30.06.2021 30.09.2021 POBIERZ
Oświadczenie Zarządu Cordia Polska Finance z o.o. do Śródrocznego Skróconego Sprawozdania za okres od dnia 13.01.2021 do 30.06.2021 30.09.2021 POBIERZ
Cordia International Zrt (Poręczyciel obligacji serii A) Data Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności CORDIA International Zrt w roku 2020 19.05.2021 POBIERZ
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2020 wg MSSF 19.05.2021 POBIERZ
Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok 2020 wg MSSF 19.05.2021 POBIERZ
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za rok 2020 wg MSSF 19.05.2021 POBIERZ
Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta do Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za rok 2020 wg MSSF 19.05.2021 POBIERZ
Dokument Data Pobierz
Tekst jednolity umowy spółki Cordia Polska Finance sp. z o.o. 16.07.2021 POBIERZ

Podstawowe informacje nt. Obligacji wprowadzonych do obrotu na rynku GPW Catalyst

Spółka Seria Nazwa na Catalyst Wartość Nominalna Emisji (w PLN) Dzień Emisji Termin Wykupu
Cordia Polska Finance z o.o. Seria A CPF0724 68,797,000 15.07.2021 15.07.2024

Kontakt dla Inwestorów obligacji Cordia Polska Finance:

relacjeinwestorskie@cordiahomes.com