Powrót
default_feature_image

Regulamin Konkursu „Na którym z osiedli od Cordia Polska chciałbyś/chciałabyś zamieszkać?” z dn. 1.02.2021 r.

 1. Organizator Konkursu

1.1. Organizatorem Konkursu „Na którym z osiedli Cordia Polska chciałbyś/chciałabyś zamieszkać?” zwanego dalej „Konkursem”, jest Cordia Management Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Koszykowej 61B, bud. C, 00-667 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000392081, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000 PLN, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 5252510476, REGON 143334629 (dalej: „Organizator”).

 1. Regulamin Konkursu

2.1. Konkurs odbywa się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej za pomocą profilu „Cordia Polska”, prowadzonego przez Organizatora na portalach Facebook i Instagram, zgodnie z niniejszym Regulaminem (dalej: „Regulamin”), który reguluje czas trwania, zasady i warunki, na jakich Konkurs jest realizowany.

2.2. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników oraz prawa i obowiązki Organizatora.

2.3. Regulamin jest dostępny na stronie Organizatora: https://cordiapolska.pl/aktualnosci/regulamin-konkursu-na-ktorym-z-osiedli-cordia-polska-chcialbys-chcialabys-zamieszkac-z-dnia-1-02-2021-r/

2.4. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, ani związany z serwisami Facebook i Instagram. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec podmiotów prowadzących te serwisy.

2.5. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora, a nie przez podmioty prowadzące serwisy Facebook lub Instagram.

2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw uczestników do korzystania z profilu w serwisach Facebook lub Instagram.

2.7. Celem Konkursu jest promocja profilu „Cordia Polska”.

 1. Warunki uczestnictwa

3.1. Udział w Konkursie biorą wyłącznie osoby, które spełniają wymagania Regulaminu i które dokonały samodzielnie prawidłowego zgłoszenia (dalej: „Uczestnicy”).

3.2. Uczestnikiem Konkursu może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca stale na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca jedno prawdziwe i aktywne konto w serwisie społecznościowym Facebook lub Instagram – z zastrzeżeniem pkt 3.3. poniżej. Dopuszcza się posiadanie po jednym prawdziwym i aktywnym koncie w każdym z tych serwisów.

3.3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora, a także osoby, których członkami rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa są wyżej wymienieni.

3.4. Zatajenie lub podanie fałszywych danych dotyczących okoliczności wyłączających możliwość udziału w Konkursu skutkuje wykluczeniem danej osoby z udziału w Konkursie.

3.5. Organizator rezerwuje sobie prawo do weryfikacji osób biorących udział w Konkursie pod kątem istnienia okoliczności, które wykluczają udział danej osoby w Konkursie.

3.6. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w czasie trwania Konkursu:

a) posiadać zarejestrowane konto w serwisie Facebook lub Instagram lub stworzyć konto w serwisie Facebook lub Instagram;

b) wykonać zadanie konkursowe, o którym mowa w pkt 5 poniżej.

3.7. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu.

3.8. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

3.9. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich przez Uczestnika, w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie ponosi wyłącznie taki Uczestnik.

 1. Czas trwania konkursu

4.1. Konkurs trwa od 1 lutego 2021 r. od godz. 11:10 do 9 lutego 2021 r. do godz. 23.59.

4.2. Zgłoszeń konkursowych należy dokonywać do dnia 9 lutego 2021 r. do godziny 23.59.

4.3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w serwisie Facebook, na prowadzonym przez Organizatora profilu „Cordia Polska”, pod adresem: www.facebook.com/cordiapolska najpóźniej do 15 lutego 2021 r.

 1. Zadanie konkursowe

5.1. Uczestnik może dokonać zgłoszenia do konkursu na dwa sposoby, poprzez:

a) Umieszczenie wypowiedzi, zdjęcia lub linku do video (w komentarzu) na temat wybranego osiedla dewelopera Cordia w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/cordiapolska/. Wypowiedź, zdjęcie lub video umieszczone w komentarzu jest odpowiedzią na pytanie: Na którym z osiedli od Cordia Polska chciałbyś/chciałabyś zamieszkać i dlaczego?, lub:

b) opublikowanie zdjęcia lub video na swoim profilu w serwisie Instagram. W opisie zdjęcia lub video Uczestnik odpowiada na pytanie: Na którym z osiedli od Cordia Polska chciałbyś/chciałabyś zamieszkać i dlaczego?”, oznacza profil @cordiapolska i dodaje hashtag #konkursCordiaPolska.

5.2. Za poprawne zgłoszenie uznaje się wykonanie zadania konkursowego w terminie wskazanym w pkt 4.1.

5.3. Zgłoszenie nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, stanowić reklamy innych podmiotów lub marek innych niż Cordia Polska, jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.

5.4. Zgłoszenie nie może naruszać przepisów prawa powszechnie obowiązującego, dóbr osobistych jakichkolwiek osób, jak też naruszać praw własności intelektualnej jakichkolwiek osób.

5.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania zgłoszeń niespełniających warunków określonych w Regulaminie, w szczególności:

a)  osoby, która bierze udział w Konkursie posługując się kilkoma profilami na Facebooku lub Instagramie,

b) osoby, która bierze udział w Konkursie posługując się profilem na Facebooku lub Instagramie, w którym został podany fikcyjny adres email lub nieprawdziwe lub niepełne imię lub nazwisko danej osoby,

c)  osoby prowadzącej działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w wizerunek marki Cordia,

d)  osoby prowadzącej działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności godzącej swoim zachowaniem w interesy osób trzecich.

 1. Zasady wyłaniania zwycięzców, Jury oraz Nagrody

6.1. W Konkursie Organizator gwarantuje nagrody – nagrodzonych zostanie 5 Uczestników (dalej: „Laureaci”), którzy w ramach Konkursu przygotują najbardziej kreatywne wpisy zgodne z Regulaminem.

6.2. Nagrody przydziela Jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele Organizatora.

6.3. Głównym kryterium oceny jest kreatywność odpowiedzi. Laureaci zostaną wybrani na podstawie subiektywnej oceny Jury w terminie do 15 lutego 2021 r.

6.4. Informacje o nagrodzonych pojawią się w osobnym poście na stronie https://www.facebook.com/cordiapolska/ i na profilu @cordiapolska w serwisie Instagram.

6.5. Nagrodami w Konkursie jest 5 kart podarunkowych do sklepów IKEA .

6.6. Wartość pojedynczej nagrody to 200 zł brutto.

6.7. Dodatkowo, każdemu z Laureatów, przyznana zostanie nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej. Pieniężna część nagrody zostanie pobrana przez organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w konkursie nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. potrącenie 10% podatku zryczałtowanego od łącznej wartości nagrody (rzeczowej i pieniężnej) oznacza, że pieniężna część nagrody nie będzie wydawana Laureatom.

6.8. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wymiany nagrody na gotówkę lub nagrodę innego rodzaju.

6.9. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

6.10. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu Cywilnego.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu oraz odbiór nagród

7.1 W celu ustalenia szczegółów przekazania nagród z Laureatami skontaktuje się przedstawiciel Organizatora w terminie do 17 lutego 2021 r. Kontakt nastąpi poprzez profile Laureatów na portalu Facebook lub Instagram, przez które zostały przesłane zgłoszenia do Konkursu.

7.2 Laureaci nie nabywają albo tracą prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w wypadku ujawnienia faktu złamania Regulaminu po doręczeniu Nagrody, Laureaci są zobowiązani do zwrotu pełnej wartości nagrody.

7.3 Warunkiem nabycia prawa do Nagrody, jest wysłanie przez Laureata wypełnionego i podpisanego „Oświadczenia Laureata” w przeciągu 5 dni od otrzymania wiadomości od Organizatora na wskazany w wiadomości adres tj. najpóźniej do 22 lutego 2021 r.

7.4 Oświadczenie laureata konkursu powinno zawierać dane konieczne do wydania Nagrody, tj. imię, nazwisko, numer PESEL, adres e-mail do przekazania kodu PIN do karty oraz adres, na który Organizator wyśle fizyczną kartę podarunkową w przeciągu 14 dni od otrzymania Oświadczenia.

7.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagrody, wynikającą z nieprawidłowego podania danych osobowych Laureata lub ich zmiany do czasu wydania Nagrody.

7.6 Nagrody niewydane po zakończeniu Konkursu pozostają do dyspozycji Organizatora.

 1. Postępowanie reklamacyjne

8.1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu powinny być składane na piśmie do Organizatora (na adres wskazany w pkt 1), lub drogą mailową na adres: Cordia_PL_Marketing@cordiahomes.com do dnia 15 marca 2021 r.

8.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

8.3. Organizator w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.

8.4. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

 1. Przetwarzanie danych osobowych

9.1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str.1), Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest:

a) Organizator Konkursu, Cordia Management Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Koszykowa 61B, bud. C 00-667 Warszawa, Polska, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000392081. Dane kontaktowe e-mail: biuro@cordiahomes.com, adres do korespondencji: ul. Koszykowa 61B, bud. C 00-667 Warszawa.

9.2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz Ustawy z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

9.3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu obejmować będzie następujący zakres danych:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail
 • adres
 • numer PESEL
 • dane profilu na Facebooku lub Instagramie.

9.4. Administrator danych informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.

9.5. Dane Uczestników Konkursu przetwarzane będą:

a) w celach i w zakresie związanym z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym wyłonieniem Laureata zgodnie z zasadami niniejszego Konkursu, przyznaniem i przekazaniem Nagród, rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji – podstawą prawną przetwarzania we wskazanych celach jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz b RODO,

b) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi w związku z prowadzonym Konkursem i innymi świadczeniami związanymi z Konkursem – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

9.6. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane przez cały czas trwania Konkursu, do czasu wyłonienia Laureata  oraz wykonania wszystkich czynności związanych z zakończeniem Konkursu, w tym niezbędnych do dochodzenia lub ustalenia roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami lub w innych celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, nie dłużej jednak niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z Konkursem i zgłoszeniami konkursowymi.

9.7. Dane osobowe Uczestników powierzane są przez Administratora wyłącznie tym podmiotom, z którymi Administrator na stałe współpracuje, w tym podmiotom, które odpowiadają za obsługę informatyczną, usługi promocyjne i PR, obsługę księgową, kurierską. Podmioty te działają na podstawie umów powierzenia i są zobowiązane do ochrony danych osobowych.

9.8. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

9.9. W celu realizacji uprawnień w zakresie danych osobowych w szczególności określonych powyżej, Uczestnik może przesłać stosowną wiadomość:

 • e-mail na adres: biuro@cordiahomes.com lub pocztą tradycyjną na adres Cordia Management Poland Sp. z o. o. ul. Koszykowa 61B, bud. C, 00-667 Warszawa,

9.10. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w każdym przypadku uznania, że doszło do naruszenia jego danych osobowych.

9.11. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich, jak też nie będą podlegały procedurze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w szczególności zaś profilowaniu.

 1. Postanowienia końcowe

10.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia przez Uczestnika z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.

10.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści zgłoszenia konkursowego.

10.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa.

10.4. Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd.

10.5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020r. poz. 2094).

10.6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po jej ogłoszeniu.

10.7. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, włącznie z opłatą za dostęp do Internetu są ponoszone przez Uczestnika.

10.8. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

***

regulamin konkursu z dn 1 lutego 2021