prywatnosci

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Każda inwestycja jest realizowana przez odrębną spółkę celową, lecz wszystkie zapytania potencjalnych Klientów przekazywane są do Cordia Management Poland Sp. z o. o., która działa na polecenie i w imieniu Polnord S.A.

Zgodnie z wymogami rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie przedstawienia oczekiwanej oferty jest Polnord S.A. z siedzibą w Warszawie, ul Branickiego 15, 02-972 Warszawa. (Administrator A)
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie przesyłania informacji handlowych i wykonywania połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego jest Cordia Management Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Koszykowa 61 B, 00-667 Warszawa. (Administrator B)
  Każda z w/w spółek dalej zwana jest „Administratorem” z ewentualnym wskazaniem, o którego z nich chodzi. Chociaż są one odrębnymi Administratorami, obsługiwane są przez te same osoby.
 2. Może Pani/Pan kontaktować się z każdym z Administratorów drogą mailową, pisząc jednocześnie na adresy: rodo@polnord.pl oraz rodo@cordiahomes.com
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przedstawienia oczekiwanej przez Panią/Pana oferty na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, (Administrator A)
  2. wysyłania informacji handlowych przez Cordia Management Poland Sp. z o. o. drogą elektroniczną (email lub SMS w zależności od wskazanego w formularzu kanału komunikacji) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda udzielona administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), jeżeli zgoda została wyrażona, (Administrator B)
  3. wykonywania połączeń telefonicznych przez Cordia Management Poland Sp. z o. o. w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda udzielona administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), jeżeli zgoda została wyrażona. (Administrator B)
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca) oraz podmioty z grupy kapitałowej Administratora (dla wewnętrznych celów administracyjnych).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zawarcia umowy. W przypadku braku podjęcia współpracy dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 2 lat od ich pozyskania lub do czasu wycofania zgody, jeżeli zgoda została wyrażona.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:
  1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
  2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;
  3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;
  4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora (A) na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
  5. Administrator (B) przetwarza dane osobowe przede wszystkim w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji umotywowanego żądania Administrator może przestać przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;
  6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator (B) poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które było realizowane przed cofnięciem zgody, nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;
  7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał przez uzgodniony okres.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez nich Administrator nie będzie mógł się z Panią/Panem skontaktować.

Dziękujemy za kontakt.

Skontaktuj się z nami

Pola oznaczone * są polami obowiązkowymi.

Podanie adresu email jest niezbędne w celu wysłania oferty, a numer telefonu jest konieczny z uwagi na potrzebę precyzyjnego omówienie potrzeb Klienta w związku z zamówieniem przez niego oferty.