Cordia na Forum Rynku Nieruchomości

Za nami kilka ważnych branżowych wydarzeń, w tym jedno z najważniejszych – Forum Rynku Nieruchomości, które odbyło się 7-8 czerwca w Sopocie. Były to intensywne dwa dni, w czasie których głównym tematem dyskusji były dynamiczne zmiany, które od kilku miesięcy zachodzą na polskim rynku nieruchomości.

Jednym z głównych zagadnień omawianych w czasie tegorocznego Forum było lekkie wyhamowanie rynku mieszkaniowego. Wynika ono z naturalnej cykliczności rynku, jednak po rekordowym 2017 roku wszelkie zmiany są bardziej widoczne. Obecna sytuacja na rynku mieszkaniowym jest oceniana jako dobra, jedynym zagrożeniem jest prognozowany wzrost cen mieszkań, który wynika z turbulencji jakich doznają deweloperzy z uwagi na wzrost kosztów wykonawstwa i trudności w kompletowaniu załogi przez firmy wykonawcze. Do tej pory to podaż regulowała poziom cen mieszkań, a obecnie pojawił się dodatkowy czynnik, który może sprowokować wzrost wartości mieszkań przy rosnącym popycie. Te przejściowe perturbacje nie spowodują jednak drastycznego załamania na rynku nieruchomości.

W czasie Forum został także poruszony temat analizy danych sprzedażowych z lokalnych rynków, która potwierdza trend dotyczący schłodzenia koniunktury. Przykładowo we Wrocławiu wzrost cen zaproponowany przez deweloperów na poziomie ok. 7 300 PLN netto nie spotkał się z przychylnością klientów – transakcje dalej oscylują na poziomie 6 300 PLN netto. Stopniowy wzrost cen wiąże się z ich akceptacją przez klientów, jednak w tym przypadku był on zbyt gwałtowny.

Co więcej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zwanej ustawą deweloperską. Po planowanych zmianach wpłaty klientów będą trafiać na zamknięty rachunek powierniczy. Deweloper otrzyma pieniądze dopiero po wybudowaniu bloku, czyli po przeniesieniu prawa własności mieszkań. Oznacza to zwiększenie kosztów finansowania budowy, a co za tym idzie wzrost cen mieszkań. Może to wywoływać problem z podażą, jednak kupujący mieszkania nie tylko funkcjonują obecnie w stabilnym otoczeniu gospodarczym, ale również stale się bogacą, więc kwestie popytu pozostają bez zmian.

Wszystkie te zagadnienia zostały poruszone w czasie panelu dyskusyjnego „Kto ma klucz do finansów? Czy banki utrzymają wiodącą pozycję w finansowaniu sektora deweloperskiego”, w którym wzięli udział: Tomasz Łapiński, CFO Cordii; Mikołaj Fidziński, Agora; Jacek Łaszek, Narodowy Bank Polski; Bolesław Meluch, Związek Banków Polskich; Grzegorz Trawiński, mBank Hipoteczny.

Dziękujemy organizatorom za inspirujące dyskusje podczas sopockiego wydarzenia. Druga połowa bieżącego roku zapowiada się równie ciekawie – przed nami kolejne, jesienne edycje spotkań branżowych, które będą okazją do wymiany poglądów i kuluarowych rozmów.

 

Behind us are already several important industry events, including one of the most important – Real Estate Forum, which took place on 7-8 June in Sopot. During these two intense days the main topic of the discussion was dynamic changes that have been taking place on the Polish real estate market over the past several months.

One of the main issues discussed during this year’s Forum was a slight slowdown in the housing market. It results from the natural cyclical nature of the market, however, after the record past year, all changes are more visible. The current situation on the real estate market is very good, the only threat is the projected increase in housing prices, which results from the turbulence experienced by developers due to the increase in construction costs and difficulty in completing the crew by contractors. Until now, market supply has regulated the level of housing prices, and now another factor has emerged which may provoke an increase in the value of flats. However, these temporary perturbations will not cause a drastic collapse in the real estate market.

Analysis of sales data from local markets were also discussed during the Forum, which confirms the trend regarding the cooling down of the economic situation. For example, in Wroclaw, the price increase proposed by developers at the level of approx. PLN 7,300 net did not meet with the favor of customers – transactions continue to oscillate at PLN 6,300 net. The gradual increase in prices is associated with their acceptance, but in this case the price increase was too rapid.

Moreover, the Office of Competition and Consumer Protection is working on a draft amendment to the Act on the protection of the rights of the purchaser of a dwelling or a single-family home, called the Developer`s Act. After the planned changes, customers’ payments will be sent to a closed escrow account. The developer will receive the money only after the construction of the block, i.e. after the transfer of ownership of the apartments. This means an increase in the cost of financing the construction, and hence the increase in housing prices. This may cause a supply problem, however, buyers get richer and have a stable life situation, so demand issues remain unchanged.

All these issues were raised during the discussion panel „Who has the key to finance? Will the banks maintain a leading position in financing the development sector”, in which participated: Tomasz Łapiński, Cordia CFO; Mikołaj Fidziński, Agora; Jacek Łaszek, National Bank of Poland; Bolesław Meluch, Association of Polish Banks; Grzegorz Trawiński, mBank Hipoteczny.

We would like to thank the organizers for inspiring discussions during the Sopot event. The second half of 2018 promises to be interesting. We look forward to the inspiring upcoming industry meetings.

Ogłoszenie o przetargu - agencja PR

Cordia Management Poland, deweloper mieszkaniowy działający w kilku polskich miastach, wchodzący w skład międzynarodowej grupy deweloperskiej Futureal, poszukuje agencji PR...