Skontaktuj się!
 

Polityka prywatności

Cordia Hungary Real Estate Agency Private Limited Company (siedziba: 1082 Budapeszt, Futó utca 47-53 VII, numer rejestracyjny firmy: .. 01-10-045330, dalej: Controller) w niniejszej Polityce prywatności zgodne z prawem samostanowienia CX 2011 i wolności informacji. Przed obowiązek przekazywania informacji związanych z zarządzaniem danych osobowych, przekazanych przez § 20 ustawy (info zwana tv.).

Pojęcia:
docelowa zidentyfikowanej lub określony na podstawie wszelkich danych osobowych – do zidentyfikowania osoby fizycznej – bezpośrednio lub pośrednio;

Dane osobowe : osoba, której dane mogą kontaktować danych – w szczególności nazwy zaangażowany, identyfikację, oraz jeden lub więcej określających jej fizyczną, fizjologiczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną wiedzy – a dane mogą zostać odliczone, The zawarcie której dane dotyczą;

Contribute : dobrowolnej woli danej osoby i zdecydowany wyraz, który opiera się na odpowiednich informacji, a które jednoznacznie wyraża zgodę na danych osobowych, które go dotyczą – Podnośniki – szeroki lub kompletne pewnych transakcji;

Protest : Oświadczenie stron, które krytykuje przetwarzania danych osobowych i wzywa do zaprzestania ich przetwarzania i usuwania danych obsługiwanych;

Data : oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną lub prawną organizację podmiot lub który samodzielnie lub wspólnie z innymi, cel przetwarzania danych określa, do podjęcia decyzji dotyczących zarządzania danymi (w tym instrumentów używanych) i realizowane, lub zlecić wykonanie procesora;

Prywatność : Niezależnie od metody zastosowanej w danych przeprowadzonych każdą operację lub zestaw operacji, w szczególności zbieranie, porządkowanie, przechowywanie, zmianom, wykorzystaniu, dostępność, przekazywanie, ujawnianie, koordynacja, kombinacja, blokowanie, usuwanie lub niszczenie, a także uniemożliwienie dalszego korzystania z zapisu danych, zdjęć, dźwięku lub obrazu oraz identyfikacji osób właściwości fizyczne (takie jak odciski palców, odciski dłoni, tęczówki próbek DNA i obrazy.) Zapis;

Dane Usuń : making dane nierozpoznawalny w taki sposób, że przywrócenie nie jest już możliwe;

Zasady zarządzania danymi
W celu wykorzystania danych osobowych tylko w określonych celach, wykonywania praw i zobowiązań. Na każdym etapie przetwarzania danych muszą być zgodne z celem zarządzania danymi, nagrywanie danych i zarządzania powinny być uczciwe i zgodne z prawem.
Nie wykorzystujemy danych osobowych, które są niezbędne dla realizacji celu, jakim jest zarządzanie danymi, w osiąganiu celu. Dane osobowe wyłącznie w zakresie i przez okres niezbędny do osiągnięcia tego celu korzystają.

Dane osobowe będą zachowują ten status podczas przetwarzania danych, o ile połączenie dane mogą zostać przywrócone. Zainteresowana osoba zostanie przywrócone połączenie, jeżeli administrator danych ma warunków technicznych niezbędnych do przywrócenia.

Kierownik Information Act § 7 Wymagania dotyczące aktów bezpieczeństwa danych w zgodzie.

Cele zarządzania danymi
Celem przetwarzania: zakup nieruchomości w serwisie cordiapolska.pl/~~HEAD=pobj, wynajem i inne usługi dla klientów zainteresowanych w nieruchomości, świadomość odbiorcą usług, kontaktów z klientami, klienci przypominają odpowiedzi na pytania zadawane przez klientów pytania Biuletyn wysyłanie i realizacja związanych z tym zadań administracyjnych.

Dane zarządzania danymi osób w związku z Info usługobiorcę zgodnie z § 65 Ustawy (3) stały obawy.

Prywatność podstawa prawna:
Infotv. Zgodnie z § 5 ust (1) a) dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie za zgodą osoby zainteresowanej.
Infotv. Na podstawie § 5 ust (1) a) podmiot danych (zwany dalej jako podstawa docelowy) dobrowolne wpłaty podać następujące informacje w celu godzin kontaktowych klientów:

> Adres e-mail
> telefon
> adres
> Nazwisko, imię

Powołując się na dobrowolnej stronie cordiapolska.pl/~~HEAD=pobj wprowadzając wyżej wymienionych informacji, korzystanie z serwisów podaj swój wkład do zarządzania danymi. Wkład obejmuje zbieranie, porządkowanie, przechowywanie, wykorzystywanie, usunięcie lub zniszczenie danych operacji zbyt.

Zrzeczenie zawierające wiek 16 załadowanym nieletnich zgoda była ważna, nie jest wymagana zgoda lub późniejsza zgoda przedstawiciela ustawowego.

Dane na podstawie danych został wprowadzony (imię i nazwisko, adres e-mail) na osobie, która przyczyniła uprawnienia nie mogą zostać zweryfikowane. Dane za usługę (strona cordiapolska.pl/) odpowiedni jest wkład przedstawicieli prawnych uznawanych za podane.

Wpływ na sekcję witryny cordiapolska.pl/~~HEAD=dobj „Zadzwoń do mnie” lub „Kontakt” fill (wprowadzanie danych) członków, a także w formie papierowej (form) wypełniając komunikowania się z zarządcą danych dobrowolnie do listy danych do dostępów Data Manager , Dane bez ograniczenia czasowego obowiązek ścisłej poufności danych osobowych, zgodnie z jego spółki zarządzającej w odniesieniu do składek, w przeciwieństwie do tych, których dotyczy problem, nie należy umieszczać osoby trzeciej.

Informacja prywatności
§ 20. Information Act, na podstawie, aby dobrowolnie udzieliła wyraźnej i jednoznacznej zgody podmiotu danych oraz odpowiednich celów informacyjnych w oparciu, w każdym razie z góry, jasno i szczegółowo opisu niniejszego regulaminu informuje administratora danych interesariuszy danych osobowych przed zarządzania danymi wszystkie fakty związane z zarządzaniem. Ten kod jest zainteresowana, aby dowiedzieć internetowej cordiapolska.pl/~~HEAD=dobj, jego przyjęcie kodeksu Cube zaznaczenie pola obok oświadczenie.

Podczas korzystania internetową menedżera danych wysyłanych przez przeglądarkę Dotknięte technicznych informacji o plikach serwera dziennika są zapisywane. cordiapolska.pl/ identyfikator odwiedzający anonimowe stronie internetowej (ciasteczka, ciasteczka) praca, która jest unikalna – nadaje się do identyfikacji i przechowywania informacji w profilu – sekwencję, która została umieszczona w służbie na komputerach użytkowników. Taka sekwencja sygnałowa – biorąc pod uwagę fakt, że w trakcie użytkowania przechowywania cały adres IP nie jest – same w sobie nie może w żaden sposób do klienta, to jest w celu identyfikacji użytkownik tylko Visitor zidentyfikować odpowiednie. Imię i nazwisko, adres e-mail lub inne informacje osobiste nie jest konieczne, ponieważ wykorzystywane są takie rozwiązania, operator nawet nie poprosić odwiedzających dla danych, dane są wymieniane między maszynami rzeczywistości.

biuletyny, cele zarządzania danymi marketingu
Zarząd biuletyn danych dla celów marketingowych jest zarządzany przez podmiot danych, który wyraźnie miał i wyraźnie zgody. Dane Zarządzanie danymi w tym kierunku – zgodnego z ustawowych obowiązków – poinformował Krajowy Urząd ds Ochrony Danych i Wolności Informacji i zarządzania danych odbywa się zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.

Interfejs www cordiapolska.pl/ obejmuje dobrowolne oświadczenie stwierdzające, że przyczynia się do zainteresowanych otrzymywać Lek podaje biuletyny e-mail, bezpośredni materiałów marketingowych. Pojawiły się one w obszarze rejestracji odpowiadająca subskrypcji klikając oświadczenie zgody może być dokonane, co może w każdej chwili i bez ograniczeń lub usprawiedliwienia, może zostać wycofane bezpłatnie. W tym przypadku, oświadczając, adres e-mail z rejestru natychmiast usunąć i biuletyny e-mail nie są przekazywane.

Kontakty, które są historie cordiapolska.pl/~~HEAD=pobj stronie nieruchomości w odniesieniu do osoby zainteresowanej lub telefonicznie, poprzez wypełnienie specjalnego formularza, przyczyniają się do swoich danych (adres e-mail, nazwisko, imię, numer telefonu) do wysyłania newslettera pomocą Menedżera danych.

dane osoby dokonującej oświadczenie o wyrażeniu zgody na prowadzić rejestr danych. Dane osobowe zapisane w rejestrze tylko za ich opłaca składki zadeklarowała uchwyt wypłaty. do dokonania zgłoszenia wycofania lub biuletyny do zakazania zarówno osobiście, jak i za pośrednictwem poczty, jak również zapewniając możliwość przez e-mail. Kontroler usunie dane w ciągu trzydziestu dni (30) kalendarzowych od otrzymania danego najpóźniej zamówienie.

Właściwym telewizji Info. Na podstawie § 21 proteście przeciwko przetwarzania danych osobowych.

Czas Zarządzanie danymi:
Leczenie danych osobowych wpływających na transmisję dnia, w którym dane są wyczyszczone przez kontroler. W okresie istotnych zarządzania danymi w dowolnym momencie zażądać skreślenia ich danych osobowych.

Pytanie może zwrócić się do administratora danych

zarządzania danymi) danych osobowych,
b) korekty danych osobowych, jak również
c) dane osobowe – z wyjątkiem obowiązkowego zarządzania danymi – usunięcie lub zablokowanie.

Na wniosek zainteresowanej daje Data Manager informowany o tym udział w leczeniu i zapewnia, że ​​przetwarzane przez zaufanego przetwarzania danych lub danych, ich źródła, w celu zarządzania danymi, podstawy prawnej, czasu trwania, nazwę procesora, adres i działań związanych z zarządzaniem danymi, ochrona danych warunkach incydentów oraz wpływ środków podjętych w celu wyeliminowania, oraz – w przypadku dotyczyła przekazywania danych osobowych, – transmisja danych i odbiorcy podstawy prawnej. Administrator danych powinien najkrótszym czasie od zgłoszenia, ale nie później niż w ciągu 25 dni, w sposób zrozumiały, wniosek składa dane do przekazania informacji w formie pisemnej. Informacja jest wolny, jeśli informacja osoba żądająca zwrócić ten sam zakres danych na rok bieżący, administrator danych nie został jeszcze złożony. W pozostałych przypadkach koszty mogą być pobierane.

Zainteresowana tylko kontroler informacje odmówić § 9 ustawy o informacji (1) oraz § 19 w niektórych przypadkach.

W przypadku odmowy przekazania informacji na temat danych na piśmie administratorowi danych do odmowy informacji na podstawie niniejszej ustawy, które miało miejsce przepisy. W przypadku odmowy udzielenia informacji, administrator danych informuje podmiot danych o postępowaniach sądowych, a także możliwość wystąpienia Urzędu.
Odrzucone wnioski kierownika Dane Urzędu powiadamia dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w ciągu jednego roku.

Jeśli dane osobowe rzeczywistości nie odpowiadają i odzwierciedlają rzeczywiste dane osobowe dotyczące usuwania sterownika skorygowanych danych osobowych przez administratora danych.

Dane kasowanie dotyczy to danych osobowych, gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, osoba zainteresowana – zgodnie z pkt c) § 14 ustawy o informacyjnego – wzywa do cel przetwarzania przestała istnieć lub czas określony w ustawie do przechowywania danych wygasła, sąd lub Narodowy prywatności oraz wolność informacji Urzędu nakazał błędnych lub niepełnych zarządzania danymi – i sytuacja nie może być rozwiązana zgodnie z prawem – pod warunkiem, że prawo nie wyklucza odwołania.
Blokada danych danych osobowych w pytaniu, gdzie na wniosek dotkniętych czy można przyjąć, na podstawie dostępnych informacji, które mogą mieć wpływ na usuwanie uzasadnionych interesów podmiotu danych. Zablokowany dane osobowe jedynie w zarządzaniu tak długo, jak istnieje celów zarządzania danymi, które są wyłączone z usunięciem danych osobowych.
Dane wskazujące na dane osobowe przetwarza jeśli spór dotyczył prawidłowość danych osobowych sporne ale nieprawidłowości lub nieścisłości nie mogą zostać zidentyfikowane.

Jeżeli sprostowanie dotkniętego danych, blokowania lub nie wywiązuje się z prośbą o anulowanie, elektronicznie przekazywane do korekty, zablokowania lub odrzucenia wniosku o usunięciu z przyczyn faktycznych i prawnych w formie pisemnej lub za zgodą zainteresowanego w ciągu 25 dni od otrzymania wniosku osoby. W przypadku odrzucenia wniosku o sprostowania, usunięcia lub zablokowania aplikacji kontrolera poinformować podmiot danych o postępowaniach sądowych, a także możliwość wystąpienia Urzędu.

zaradcze
Zainteresowanych stron w przypadku naruszenia na podstawie informacji określonych w ustawie Komisarza Ochrony Danych mogą lub mogą dochodzić swoich roszczeń przed sądem.
Dla szczegółowych przepisów ustawowych i obowiązków kierownika danych zawiera ustawę informacyjnego.

Środki zaradcze, złożyć skargę do Krajowego Urzędu Ochrony Danych i Wolności Informacji mogą być wykonane:
Nazwa: Krajowy Urząd Ochrony Danych i Wolności Informacji
Siedziba: 1125 Budapeszt, Szilagyi Erzsebet fasor 22 / C.
WWW: http://www.naih.hu
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jeżeli decyzja administratora danych, podjęte zgodnie z § 21 ustawy informacyjnego (2) osoba nie zgadza się, czy termin Kontroler paragraf artykułu 21 (2) nie jest zainteresowana – decyzja została przekazana, a termin ostatniego dnia w ciągu 30 dni – w sposób określony w § 22 ustawy o informacyjnego iść do sądu. Proces oceny kompetencji trybunału. Pozew – że wybory w pytaniu – miejsce zamieszkania lub trybunał w miejscu, o którym mowa rozpoczęto wcześniej.

Zarząd danych zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany te informacje prywatności. Aktualna wersja danych przekazywanych informacji do zarządzania danymi na swojej stronie internetowej publikuje. Dotknięte usługi świadczone przez stosowanie zarządzania danymi, w domyśle zaakceptować skorygowane dane instrukcje manipulacji powinny.

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.